مصرف کنندگان رسانه های ارتباط جمعی و جایگاه حقوقی آنان در ایران

 چکیده: امروزه در عصری که ارتباطات نام گرفته است، حضور رسانههای متعدد و متنوع در عرصههای مختلف زندگی به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته و آن چه این تعدد و تنوع را بیش از پیش شکل داده است، مصرف کنندگان وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و ....) هستند که برحسب نیازهای خود به یکی از این منابع روی میآورند. وسایل ارتباط جمعی نیز برای جلب انظار و اذهان عمومی و حفظ مخاطبان خود در میدان رقابت رسانهای در تلاش برای پاسخگویی به نیاز آنها و کسب امتیازات و برتری به لحاظ کمی و کیفی هستند. گسترش رسانه در بکارگیری تکنولوژیهای ارتباطی باعث پدید آمدن مباحث حقوقی جدیدی شده است که یکی از این مباحث که از اهمیت زیادی هم برخوردار است حقوق مصرف کنندگان یا همان مخاطبان رسانهها است. «حقوق مخاطب» از مفاهیم مهمی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد. در بحث حقوق مخاطبان رسانه، در سادهترین شکل مخاطبان به دو دسته عام و خاص تقسیم میشوند که مخاطبان خاص، علاوه بر بهرهبرداری از حقوق متعلق به عموم مخاطبان از حقوق و مزایای خاصی نیز بهرهمند هستند. این مقاله مربوط به حقوق مخاطبین عمومی رسانه است. ابتدا به مرور کلیات و مفاهیم پرداخته شده و سپس مهمترین مصادیق مربوط به حقوق مخاطبان عام رسانه از منظر حقوق و قوانین ایران مانند حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب، حق سانسور ننمودن اطلاعات، حق برخورداری از امنیت و ... مورد بررسی قرار گرفته و در انتهای نیز حقوق مخاطبان خاص (کودکان و زنان) مورد بحث قرار گرفته است.

 واژگان کلیدی: حق مخاطب، مخاطبان خاص، رسانه، حریم خصوصی، امنیت، دستیابی به اطلاعات.

: رقیه اسلامی نژاد کارشناس ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
          15 آذر 1399     140
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: