بررسی تأثیر واحکام شرط اشتغال زوجه

چکیده: یکی از مهمترین مسائلی که مربوط به حقوق خانواده بوده است و ممکن است باعث بروز اختلافاتی شود،مسئلهی مربوط به اشتغال زوجه است.اشتغال زوجه گاهی ممکن است باایفای نقش همسری وی درتزاحم بوده وبنابراین اختلافات وتنشهایی را در خانواده فراهم سازد.لذا با توجّه به اهمّیّت خانواده دراسلام و قانین وهم اهمّیّت آزادی اشتغال برای افراد در آموزههای اسلام وقوانین ،ارائهی راهکارهای مناسب توسّط حقوقدانان جهت پیشروی به سمت خانوادههایی اخلاقمحور وقاننمحور، لازم وضروری بهنظر میرسد. فقه اسلام وحقوق ایران به وضوح حقّاشتغال را برای زوجه درنظرگرفتهاست. با توجّه به مادّهی١١١٧قانون مدنی، شوهر میتواند تنهااگر شغل زوجه ،با مواردی مانند حیثیّات زوجین یا مصالح خانوادگی در تنافی باشد، زوجه را از اشتغال(با رأی قاضی صالح) منع کند.

در این مقاله سعیشدهاست تا با روشی توصیفی-تحلیلی با اثبات این آزادی و حق برای زوجه،چگونگی وحدود مخالفت زوج با حقّ زوجه بیان گشته ونهایتا به این نتیجه میرسد که با توجّه به اصل آزادی اشتغال برای افراد ،امکان مخالفت زوج باید به حدّاقل رسیده وتنهادرشرایط ویژهای باتحدیدهای فراوان،اعمال-شود.لذا راهکارهایی نیز همانند شرط اشتغال زوجه درضمن عقدلازم برای ممانعت با این مخالفت نیز به تفصیل ارائه گردیدهاست.

 واژگان کلیدی: اشتغال زوجه،شرط ضمن عقد،مادّهی١١١٧،شرط اشتغال.

: وجیهه شعربافیان
          15 آذر 1399     159
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: