نگاهی به ابعاد حقوقی تغییر شکل ساختار خانواده در حقوق ایران

چکیده: اصلی ترین مقررات ناظر به حقوق خانواده در قانون مدنی مصوب ١٣١٣ تدوین گردیده است. اگرچه در سالهای بعد نیز با تصویب قوانین حمایت خانواده مصوب ١٣٤٦ و ١٣٥٣ و نهایتا ١٣٩١ مقررات جدیدتری وضع شده است، اما این مقررات در چهارچوب و ساختار خانواده و حقوق حاکم بر آن تغییرات اساسی ایجاد نکردهاند. امروزه در جامعه ایرانی با تغییراتی در مفهوم خانواده مواجه هستیم. خانواده گسترده در حال فروپاشی است و خانوادههای هستهای قالب اصلی خانوادهها را شکل داده است. همچنین اشکال جدیدتری از خانواده نیز در حال شکلگیری است که بی توجهی به آن ممکن است معضلاتی را در آینده ایجاد نماید. مطالعه مقررات حاکم بر حقوق خانواده و روابط خانوادگی افراد در قانون مدنی موید آن است که بسیاری از این مقررات با توجه به وضعیت سابق نهاد خانواده در جامعه ایران و به ویژه گسترده بودن خانواده تدوین شده است. در این مقاله با توجه به تحولات صورت گرفته در نهاد خانواده، برخی مقررات حقوق خانواده را مورد مطالعه قرار دادهایم تا میزان انطباق قوانین موجود با تحولات صورت گرفته در مفهوم خانواده روشن گردد.

 کلید واژه: تحولات خانواده-نظام حقوقی ایران- خانواده گسترده- خانواده هستهای.

: ناهید صفری استادیار گروه حقوق دانشگاه مراغه
          15 آذر 1399     130
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: