دخالت عواملِ متعدد در ایرادِ خسارت؛ رابطه استناد در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی

چکیده : از جمله مسائل مهم و مورد ابتلا در بحث اثبات رابطه سببیت و تعیین مسئول، عدم وجود ملاک و ضابطه مشخص و قطعی در مواردی است که عوامل متعدد به صورت اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسبابِ متعدد موجب ایرادِ خسارت میشوند. قانون مجازات اسلامی در مواد ٥٢٦، ٥٣٣ و ٥٣٥ به این موارد پرداخته است. منتها قانونگذار در تنظیم این مواد حتی در موضوع مشابهِ اجتماعِ عرضیِ اسباب از موضع یکسانی پیروی نکرده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین احکام مقرر در قانون که برای فروضِ مختلف، راهحلهای متمایزی در نظر گرفته است، برخی ابهامات و تعارضات در قانون را مورد بررسی قرار داده است. طبق یافتههای پژوهش مواد قانونیِ موجود نمیتواند به قضات و دیگر افراد درگیر در سیستم قضایی برای رسیدن به یک راهحل مشخص در خصوص تعیین مسئول یا مسئولین و میزان مسئولیت آنان یاری نماید. به نظر میرسد تعیین مسئول در مواردِ دخالتِ عواملِ متعدد در ورودِ زیان، برمبنای میزان تأثیر با مبانی انصاف سازگارتر میباشد، ولی ضابطه تعیینِ تأثیر، میزان آن و مستند بودن در قانون تعریف نشده و نیازمند اصلاح میباشد.

واژگان کلیدی: ایراد خسارت، مباشر، اسباب طولی متعدد، اسباب عرضی متعدد، استناد.

: اردوان بایبوردی ساناز رشیدی
          15 آذر 1399     20
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: