واکاوی مسئولیت عیب تولید در حقوق ایران و قانون مدنی جدید فرانسه

 چالش جدی در حوزه مسئولیت ناشی از عیب کالا عدم کفایت قواعد سنتی مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی در حمایت از زیاندیدگان و جبران خسارت­های ناشی از عیب تولید است. اهمیت حوزه مسئولیت ناشی از عیب تولید که برخاسته از شدت و کثرت خسارات است نظام­های حقوقی بزرگ از جمله اتحادیه اروپا را برآن داشته تا مقررات مناسبی برای آن وضع کنند که تبلور آن در قوانین داخلی کشورها از جمله قانون مدنی فرانسه مشاهد میگردد به گونهای که شاهد پذیرش مسئولیت محض تولیدکننده کالای معیوب در قبال خسارتهای ناشی از عیب تولید میباشیم. نظام حقوقی ایران نیز در عرصه حمایت از مصرفکنندگان خودرو با تصویب قانونی خاص در سال ۱۳۸۶ گام­های مثبتی بر داشته است ولی کماکان در عرصههای گستردهای، قوانین موجود از جمله قانون مدنی و قانون حمایت مصرفکننده مصوب ۱۳۸۸، متضمن قواعد متناسب در زمینه حمایت از مصرفکننده در مقابل عیب سایر کالاها نبوده، مقررات تازهای در زمینه مسئولیت مدنی وضع ننموده است. از این رو شایسته است قانونگذار ایران نیز برای تأمین حمایت مناسب از مصرفکنندگان طرحی نو در اندازد و با اصلاح و تکمیل قوانین موجود از جمله قانون مدنی در این زمینه گام­های مناسبتری بردارد.

: سید محمدمهدی قبولیدرافشان دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد محمّدتقی نادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
          15 آذر 1399     136
 

فصلنامه نامه صدوق به کوشش موسسه خانه فرهنگ صدوقی و با انگیزه پرداختن به مسائل و چالش های نو پدید در حوزه فقه و حقوق به طبع می رسد. این رساله مکتوب میکوشد در راستای رسیدن به جامعه آرمانی و طرح مسئله، بیان، پژوهش و ایجاد راهکار برای حل آن، مسائل نو پدید این حوزه های زیرساختی را مد - ادامه

  • آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، کوچه شهید صدوقی، پلاک 4
  • کدپستی: 8913679335
  • تلفن: 03536266660
  • ایمیل: info[at]sadoughi.ir

شبـکه های اجتماعی: